Reklamacje i zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów (Dz.U.z 2000 r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, z zachowaniem restrykcji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. z 2008r. Nr 60, poz. 374) istnieje możliwość zwrotu produktu leczniczego w ciągu 10 dni.
Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do RespiCare wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne(t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami).
Zwracany w trybie określonym w powyższym punkcie towar powinien być dostarczony (odesłany) do RespiCare w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne).

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

WAŻNE: Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne(t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami).

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

• Towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

• Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek,).

• Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu.

• Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.

Jednocześnie informujemy o warunkach gwarancji naszego sprzętu

Odstąpienie od umowy.

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

RespiCare Fayez Afana

ul.  Leszno 34/36, 01-199 Warszawa

NIP: 7621870936  REGON: 143193353

T. 22 400 07 07   Email: biuro@respicare.pl 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, kurierem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na podany adres, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

– Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

– Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);

– Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Warunki gwarancji maski:

Firma Respicare gwarantuje, że sprzedawane przez Nią zestawy masek (w tym oprawa maski i podkładka i uprzęży) będą wolne od wad wykonawczych i materiałowych przez okres 90 dni od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

  1. skutków normalnego użycia wolnych od wad: sprzętu, wyposażenia sprzętu lub jakichkolwiek części zamiennych lub eksploatacyjnych, wynikającego z normalnego używania ani też przedmiotów jednorazowego użytku, w szczególności: rozciągnięcia materiału, utraty przyczepności, zmiany koloru, zmiany struktury ze względu na kontakt z wilgocią, skórą, twardnienia silikonu, a także wyblaknięcia, skruszenia, wytarcia lub ubicia materiału.
  2. uszkodzenia, wyposażenia produktu lub jakichkolwiek części zamiennych lub eksploatacyjnych, wynikające z jakiegokolwiek z zastosowania nadmiernej siły fizycznej w postaci uciskania, zrywania, ciągnięcia itp. przy używaniu produktu, w szczególności: pęknięć silikonu maski u nasady nosa, wyłamania zatrzasków, pęknięcia, przedziurawienia rur poprzez ciągnięcie z pominięciem gumowego elementu zaciskowego, kolanka maski lub wyłamania mocowania uprzęży maski.

  3. uszkodzeń wynikłych z nie odpowiedniego używania sprzętu, w szczególności używania niezgodnego z przeznaczeniem urządzenia lub instrukcją obsługi:
  • zanieczyszczenia dymem papierosowym lub z pieca 
  • dostania się wilgoci do wnętrza oraz występujących śladach po jej obecności w środku urządzenia, wylaniem wody lub innej cieczy na urządzenie, itp
  • uszkodzeń wynikłych z niewłaściwej konserwacji, czyszczenia lub przechowywania urządzenia (np. pozostawiania na dzień aparatu z podłączonym pojemnikiem napełnionym wodą, brakiem systematycznie wymienianych filtrów powietrza)
  • uszkodzeń wynikłych z działania sił zewnętrznych, w szczególności związanych z przepięciami w sieci energetycznej lub komunikacyjnej oraz wynikłych z nieprawidłowego podłączenia sprzętu do tych sieci, związanych z wyładowaniami atmosferycznymi