Regulamin sklepu internetowego

1
POSTANOWIENIA
 OGÓLNE

 1. Regulamin
  1. Właściciel RespiCare Fayez Afana – Fayez Afana, ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa, NIP: 8381588022, REGON: 015226540
  2. Rejestracji Konta Klienta w e-Sklepie;
  3. Składania zamówień na Produkty oraz realizacji Zamówień, w tym dostarczania zamówionych Produktów i odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  4. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji, proces reklamacji.
 2. Produkty zamieszczone w sklepie, są fabrycznie nowe i pozbawione wad fizycznych, wad prawnych. Znajdują się one w legalnym obrocie towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 3. Sklep zawiera Produkty, zamieszczone przez Sprzedawcę w celu ich prezentacji, przedstawienia ich ceny oraz opisu, zaproszenia klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji.
 4. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie, są materiałami podglądowymi, które mają na celu umożliwienie Klientowi zapoznanie się z Produktem oraz wykształcenie oceny Klienta o wyglądzie, cechach właściwościach Produktu. Opisy Produktów znajdujące się na Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. W celu uzyskania przez Klienta informacji, prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dołączonymi do Produktu (zawartymi na etykiecie, opakowaniu, instrukcji używania) lub o kontakt z firmą RespiCare ( e mail: biuro@respicare.pl / nr tel: 22 400 07 07 ). Informacje zamieszczone w Sklepie nie zastępują konsultacji u lekarza, farmaceutę lub inną osobę udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku podejrzenia problemów zdrowotnych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 Znaczenie określeń użytych w Regulaminie:

 1. Sprzedawca– RespiCare Fayez Afana ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa, NIP: 8381588022, REGON: 015226540
 2. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy prowadzony za pośrednictwem wyszukiwarek internetowego, dostępnego pod adresem:  https://respicare.pl/sklep/
 3. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną, korzystająca i dokonująca zakupu w Sklepie.
 4. Konsument– Klient będący osobą fizyczną, ze szczególnością dokonującą zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
 5. Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, w tym usługa Koszyka, Konta;
 6. Umowa o świadczenie usług elektronicznych – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania ze Sklepu zawartą między Kupującym a Sprzedawcą;
 7. Konto– usługa świadczona drogą elektroniczną, indywidualny i autoryzowany profil Klienta, który Klient może założyć podczas składania zamówienia. Zapamiętuje ono dane klienta, uzupełniając dane automatycznie przy kolejnym zamówieniu. 
 8. Rejestracja – procedura zakładania Konta;
 9. Koszyk– usługa świadczona drogą elektroniczną, formularz dostępny w Sklepie umożliwiający każdemu Klientowi wyświetlanie wybranych przez Klienta Produktów oraz przewidywanego czasu realizacji Zamówienia, a także składanie Zamówień ich modyfikację oraz podsumowanie sumy cen poszczególnych Produktów i ceny wszystkich Produktów łącznie, funkcjonalność ta umożliwia również wpisanie kuponu rabatowego;
 10. Produkt– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy, w tym wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186);
 11. Dzień roboczy– jeden dzień liczony od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 12. UmowaSprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana w języku polskim między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, trwająca przez czas realizacji Zamówienia;
 13. Zamówienie– oświadczenie zgodne z wolą Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka;
 14. Materiał– informacje dotyczące kuponów rabatowych do wykorzystania przez Klienta przy dokonywaniu Zamówienia;
 15. Stan Magazynowy – ilość Produktów dostępnych dla Klientów, które mogą zostać przez nich Zamówione;
 16. Sklep stacjonarny – stacjonarny punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę, przy wyborze Zamówienia z opcją odbioru osobistego, jest punktem odbioru dla takiego Zamówienia. Lokalizacja sklepu stacjonarnego : ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa
 17. Ustawa Prawa Konsumenta– Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287);
 18. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 1.  

 2
POSTANOWIENIA
 OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu, w tym:
  1. rejestracji Konta w Sklepie;
  2. składania Zamówień na Produkty oraz realizacji Zamówień, w tym dostarczania zamówionych Produktów i odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  3. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczenie Produktu wolnego od wad jest obowiązkiem Sprzedawcy.
 3. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prezentuje Produkty, ich ceny i opis, zaprasza Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz umożliwia jej zawarcie.
 4. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznanie się z Produktem oraz poprzez wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktu. Opisy Produktów znajdujące się na Sklepie służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. W przypadku sygnałów dotyczących bezpieczeństwa stosowania Produktów lub w celu uzyskania jakichkolwiek innych informacji prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami dołączonymi do Produktu (zawartymi na etykiecie, opakowaniu, instrukcji używania) lub o kontakt z naszym działem obsługi klienta: 22 400 07 07. Informacje zamieszczone w Sklepie nie zastępują porady udzielanej przez lekarza, farmaceutę lub inną osobę udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku podejrzenia problemów zdrowotnych należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

3
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu bezpłatnie, na rzecz Klientów Usługi elektroniczne, w szczególności: (i) Konto; (ii) Koszyk.
 2. Korzystanie z Koszyka nie wymaga posiadania Konta. Umowa o świadczenie usług elektronicznych Koszyka ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 3. Rejestracja Konta przebiega następująco, podczas składania zamówienia Klient:
  • w czasie klika pole „ZAREJESTRUJ SIĘ”;
  • uzupełnia formularz rejestracji Konta odpowiednimi danymi – podaje adres e-mail i tworzy hasło zabezpieczające oraz zapoznaje się z Regulaminem;
  • Klient wybiera przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”;
  • Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, w celu zakończenia Rejestracji Klient klika w link potwierdzający Rejestrację przesłany Klientowi na podany adres e-mail przez Sprzedawcę, stanowiący treść automatycznie wysłanej do Klienta wiadomości e-mail.
 4. Klient potwierdzając Rejestrację zgodnie z ust. 2 pkt 4) powyżej oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe oraz będą aktualizowane stosownie do potrzeby. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzenia Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony, w momencie potwierdzenia Rejestracji przez Klienta przy użyciu przesłanego linku.
 5. Sprzedawca na rzecz Klientów posiadających Konto świadczy bezpłatne Usługi elektroniczne, w szczególności:
  1. Zapisanie się Danych osobowych klienta w systemie, zwalniając z obowiązku podania ich, podczas składania zamówienia.
 6. Z chwilą potwierdzenia Konta i uzyskania dostępu do Sklepu Klient traci prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi elektronicznej na podstawie art. 38 pkt 13) Ustawy Prawa konsumenta.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Konta przez Klienta osobie trzeciej lub użycie Konta przez osobę trzecią bez nadzoru Klienta.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta, w każdej chwili bez podania przyczyny.
 9. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do nieumieszczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści bezprawnych podczas trwania Umowy o świadczenie usług elektronicznych, a także nienaruszania jakichkolwiek praw, w tym autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych lub innych praw majątkowych oraz dóbr osobistych Klienta.
 10. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.
 11. Do rejestracji Konta, a także składania Zamówień konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 12. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Sprzedawca nie będzie dostarczał Klientowi treści o charakterze bezprawnym.

4
WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Klient przygotowuje Zamówienie poprzez dodawanie Produktów do Koszyka za pomocą przycisku „DO KOSZYKA”.
 2. Jeżeli liczba Produktów w Koszyku przekracza Stan Magazynowy Sprzedawcy, Kupujący nie będzie mógł skutecznie złożyć Zamówienia, o czym jest niezwłocznie informowany w Sklepie na etapie przygotowywania Zamówienia.
 3. Klient może składać Zamówienia 24 godziny na dobę. Po godz. 12:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego Dnia roboczego.
 4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient:
  • loguje się do Konta lub korzysta z możliwości „ZAKUPU BEZ REJESTRACJI”;
  • przy wyborze „ZAKUPU BEZ REJESTRACJI” wypełnia obligatoryjne pola formularza Zamówienia, tj. imię, nazwisko, pełen adres – ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail; nr telefonu oraz wpisuje ewentualne uwagi do Zamówienia oraz adres dostawy – jeżeli jest inny niż adres podany przez Klienta;
  • wybiera sposób dostawy oraz płatności;
  • akceptuje Regulamin;
  • wpisuje dane do faktury VAT, jeśli są inne niż̇ dane podane w formularzu Zamówienia zgodnie z lit. a powyżej (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);
  • klika przycisk „POTWIERDZAM ZAKUP” (do momentu kliknięcia przycisku „POTWIERDZAM ZAKUP” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania Zamówienia) kliknięcie przycisku „POTWIERDZAM ZAKUP” powoduje złożenie Zamówienia i powstanie obowiązku zapłaty.
  • W zależności od wyboru sposobu płatności, po kliknięciu przycisku „POTWIERDZAM ZAKUP” Klient zostanie przekierowany na stronę internetową wybranej platformy płatniczej w celu dokonania zapłaty za Produkt lub otrzyma komunikat o obowiązku zapłaty przy odbiorze.
 5. Sprzedawca wysyła na wskazany przez Klienta adres e-mail w terminie do 3 Dni roboczych od złożenia Zamówienia zgodnie z ust. 4 powyżej:
  1. wiadomość stanowiącą potwierdzenie Zamówienia i przyjmuje Zamówienie do realizacji albo
  2. wiadomość o braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta na okres jej wykonywania, z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie.
 7. Jeżeli dane podane przy składaniu Zamówienia nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy Sprzedający zastrzega sobie możliwość anulowania Zamówienia – nie dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Faktury będą̨ wysyłane do Klienta w formie tradycyjnej, tj. papierowej wraz z Produktami objętymi Zamówieniem. Jeżeli klient nie wyraża zgody/ potrzebuje faktury w innej formie, wysyłane będą̨ na adres e-mail wskazany w Koncie lub wskazany Zamówieniu dla zakupów bez rejestracji.

5
CENY PRODUKTÓW

 1. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. O kosztach wysyłki Klient informowany jest w Sklepie.
 2. Informacja o całkowitym koszcie Zamówienia Produktu przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.
 3. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Produktów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który dokonał Zamówienia, przed zmianą cen.

6
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Klient dokonuje płatności za Zamówione Produkty:
  1. przy odbiorze osobistym Zamówienia:
   1. w Sklepie stacjonarnym;
   2. przelewem internetowym PayU.
   3. przelewem internetowym PayPal
  2. przy dostawie kurierem:
   1. za pobraniem;
   2. przelewem internetowym PayU;
 • przelewem tradycyjnym.

7
DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że wartość zamówienia przekracza wartość 400 złotych.
 2. Sprzedawca dostarcza Produkty jako przesyłkę kurierską. Koszty dostarczenia Produktów są podawane podczas składania Zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca dostarcza Produkty tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Klient może osobiście odebrać Zamówienie w Sklepie stacjonarnym. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
 5. Czas realizacji Zamówienia (przygotowania Zamówienia i wysyłka przez Sprzedawcę) wynosi do 5 Dni roboczych – od momentu zaksięgowania wpłaty za Zamówienie dokonanej za pośrednictwem przelewu internetowego PayU lub przelewu tradycyjnego lub od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.
 6. Czas dostarczenia Zamówienia powinien trwać do 7 Dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia Czasu realizacji, jednak termin ten zależy od operatora logistycznego, za którego Sprzedawca nie odpowiada.

8
REKLAMACJA

 1. Jeżeli Klient wykryje po zakupie wady w Produkcie przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji i skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, jeżeli nabyte od Sprzedawcy Produkty zostały objęte gwarancją, szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. Wszystkie Produkty Sprzedawcy w przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym podlegają procedurze reklamacji.
 2. Klient w opisie reklamacji podaje:
  1. swoje dane kontaktowe (adres, nr telefonu, adres, na który Sprzedawca ma przesłać odpowiedź na zgłoszoną reklamację – jeżeli jest inny niż adres Klienta),
  2. dowód zakupu (paragon lub faktura VAT),
  3. kod Produktu,
  4. powód reklamacji, daty wystąpienia wady,
  5. treść żądania – sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
 3. Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres: RespiCare, ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa, biuro@respicare.pl
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt na adres: RespiCare, ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa, biuro@respicare.pl
 5. Klientowi przysługuje także prawo do zgłaszania wszelkich uwag, wątpliwości i reklamacji w związku z Usługami elektronicznymi. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz pytania należy zgłaszać drogą mailową na adres poczty elektronicznej: RespiCare, ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa, biuro@respicare.pl. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Klienta korzystającego z Usług elektronicznych oraz określenie przedmiotu reklamacji i okoliczność uzasadniających reklamację oraz daty wystąpienia. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów (Dz.U.z 2000 r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki, z zachowaniem restrykcji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz.U. z 2008r. Nr 60, poz. 374) istnieje możliwość zwrotu produktu leczniczego w ciągu 10 dni.
Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do RespiCare wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami).
Zwracany w trybie określonym w powyższym punkcie towar powinien być dostarczony (odesłany) do RespiCare w stanie niezmienionym (bez śladów użytkowania) wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne).

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

WAŻNE: Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2011r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami).

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

• Towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony
• Zwracane towary muszą być kompletne
• Produkty, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu
• Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.

Jednocześnie informujemy o warunkach gwarancji naszego sprzętu:
Gwarancja na maski i akcesoria CPAP wynosi 3 miesiące, natomiast gwarancja na aparaty CPAP/Auto CPAP/ BiPAP wynosi 2 lata, jeśli karta gwarancyjna nie stanowi inaczej.

Odstąpienie od umowy:
Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, kurierem lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Informujemy, że wszelkie koszty związane z wysyłką produktów ponosi Klient.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Warunki gwarancji masek i akcesoriów do aparatów CPAP:

Firma Respicare gwarantuje, że sprzedawane zestawy masek (w tym oprawa maski, wkładka i uprząż), a także akcesoria do aparatów CPAP będą wolne od wad produkcyjnych i materiałowych przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja nie obejmuje:

 • skutków normalnego zużycia wolnego od wad produktu lub jakichkolwiek części zamiennych lub eksploatacyjnych ani przedmiotów jednorazowego użytku, w szczególności: rozciągnięcia materiału, utraty przyczepności, zmiany koloru, zmiany struktury ze względu na kontakt z wilgocią, skórą, twardnienia silikonu, a także wyblaknięcia, skruszenia, wytarcia lub ubicia materiału;
 • uszkodzenia produktu (lub jakichkolwiek części zamiennych lub eksploatacyjnych) wynikającego z zastosowania nadmiernej siły fizycznej w postaci uciskania, zrywania, ciągnięcia itp. przy używaniu produktu, w szczególności: pęknięć silikonu maski, wyłamania zatrzasków, pęknięcia, przedziurawienia rur poprzez ciągnięcie z pominięciem gumowego elementu zaciskowego, kolanka maski lub wyłamania mocowania uprzęży maski;
 • wypadków zaistniałych podczas transportu do Użytkownika lub firmy RespiCare;
 • uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością Użytkownika lub stosowaniem maski lub akcesoriów do aparatów CPAP niezgodnie z instrukcją obsługi

Warunki gwarancji aparatów CPAP/ koncentratorów tlenu:
Firma Respicare gwarantuje, że sprzedawane aparaty CPAP i koncentratory tlenu będą wolne od wad produkcyjnych i materiałowych przez okres gwarancji widoczny na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń wynikłych z nieodpowiedniego używania sprzętu, w szczególności używania niezgodnego z przeznaczeniem urządzenia lub instrukcją obsługi:
 • zanieczyszczenia dymem papierosowym lub z dymem z pieca
 • dostania się wilgoci do wnętrza oraz występujących śladach po jej obecności w środku urządzenia, wylaniem wody lub innej cieczy na urządzenie, itp.
 • uszkodzeń wynikłych z niewłaściwej konserwacji, czyszczenia lub przechowywania urządzenia (np. pozostawiania na dzień aparatu z podłączonym pojemnikiem napełnionym wodą, brakiem systematycznie wymienianych filtrów powietrza)
 • uszkodzeń wynikłych z działania sił zewnętrznych, w szczególności związanych z przepięciami w sieci energetycznej lub komunikacyjnej oraz wynikłych z nieprawidłowego podłączenia sprzętu do tych sieci, związanych z wyładowaniami atmosferycznymi.
 1.  

10
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami („Przedsiębiorca”).
 2. Postanowienia § 9 Regulaminu nie mają zastosowania do Zamówień składanych przez Przedsiębiorców.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Przedsiębiorcę z momentem wydania Produktu przewoźnikowi przez Sprzedawcę. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Koszty rozładunku (i ewentualne dodatkowe koszty związane z odbiorem Produktu obciążają Przedsiębiorcę).
 5. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Przedsiębiorca nabywający Produkt ma prawo złożyć reklamację w ciągu 48 godzin (2 Dni robocze) od momentu dokonania odbioru zgodnie z 8 ust. 1 – 3 Regulaminu. Jeżeli Przedsiębiorca złoży reklamację warunkami określonymi w zdaniu poprzednim, Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za wady Produktu lub inną jego niezgodność z Umową sprzedaży ani za poniesione w związku z tym przez Przedsiębiorcę szkody. Odnośnie do wad, których nie można wykryć w momencie odbioru Produktu, Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić takie wady maksymalnie w ciągu 1 tygodnia od ich wykrycia oraz nie później niż rok od daty odbioru Produktu.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Przedsiębiorcy zgodnie z 8 ust. 4 Regulaminu.
 8. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę, jest on zobowiązany do uzupełnienia braków ilościowych lub wymiany/naprawy wadliwej części Produktu wedle swojego uznania, zgodnie z warunkami gwarancji.
 9. W przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Produktu wolnego od wad lub braków w ciągu 30 dni od daty uznania reklamacji, Przedsiębiorca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia na piśmie, pod rygorem nieważności. Jeżeli wady odnoszą się jedynie do części dostarczonych Produktów, które mogą być odłączone od Produktów wolnych od wad, prawo Przedsiębiorcy do odstąpienia ogranicza się jedynie do Produktów wadliwych.
 10. Jeżeli Przedsiębiorca pomimo ujawnienia wad Produktów akceptuje je, może żądać od Sprzedawcy odpowiedniego obniżenia ceny za wadliwą część Produktów.
 11. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Przedsiębiorcy z obowiązku zapłaty ceny, zgodnie z postanowieniami Umowy sprzedaży.
 12. W odniesieniu do Przedsiębiorców Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Sprzedawca wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, używanych przez Sprzedawcę w procesie realizacji zamówienia. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę można kontaktować z inspektorem drogą e-mail na adres biuro@respicare.pl
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu świadczenia Usług elektronicznych na podstawie niezbędności takiego przetwarzania w celu ich świadczenia. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na innych podstawach oraz w innych celach na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 3. Jeżeli Dane osobowe zamieszczone przez klienta są nieścisłe lub ich brakuje, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez telefon/ pocztę elektroniczną.
 4. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Usługodawcę.

12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin został opublikowany w Sklepie Sprzedawcy.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Umów Sprzedaży zawartych od dnia wejścia w życie zmian. Zmiany Regulaminu nie wywierają jakiegokolwiek wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się̨ przepisy prawa powszechnie obowiązującego w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. Spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, wynikające ze złożonego Zamówienia będą rozpatrywane w drodze mediacji. Gdyby sporu nie udało rozwiązać się w drodze mediacji, wówczas spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpoznawania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu ze Sprzedawcą, m.in. kontaktując się z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów lub z organizacją społeczną, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz z Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.